Пример на мотивациско писмо

Ана Трајаноска

Ул. Партиѕанска 45

6.000 Охрид

anatrajanoska@yahoo.com

 

ПРИЈАВА

Почитуван Господине Џафери,

 

Со ова писмо сакам да ја изразам мојата намера да се пријавам за позицијата Референт во фирмата „Тетовски бисери„ Б.Ц. подружница Битола, а која што е објавена на на сајтот www.sljaka.com.

Моето име е Ана Трајаноска, дипломиран правник на Универзитетот Св. Кирил и Методиј – Правен факултет во Скопје, како и адвокат со положен правосуден стручен испит организиран од Министерството за правда на Република Македонија.

После увидот во Вашиот оглас, убедена сум дека моето работно искуство и квалификации совршено одговараат на позицијата која ја барате. Во текот на мојата професионална кариера работев во фирмата Струмичка чаршија, во која што бев задолжена за сите правно-финансиски аспекти. Сите пријавувања/одјавувања на работници, застапувања пред судовите во Струмица и Ѓевѓелија, како и аспектите од материјано книговодство беа моја одговорност. А како фирмата фунционираше како социјално претпријатие, јас бев задолжена за координација и организација на производството, креирање на распоред на вршење на должностите на сите од 6 работници кои што беа запослени, како и за комуникација со сите странски, вклучувајки ги и кредиторите, добавувачите и невладиниот сектор со кои што остварив плодна соработка и креирав голема формална и неформална мрежа на контакти. Верувам дека стекнатите знаења, квалификации и вештини ќе имам прилика да ги употребам на позицијата Референт во Вашата фирма.

Поседувам вештини како на пример: сервилност, способност да останувам прекувремени сати и комплетно да се посветам на поставените приоритети за функционирање на фирмата. Се надевам дека ке сум совршено ќе се вклопам во Вашиот тим.

Доколку имате додатни прашања поврзани со мојата пријава, слободно можете да ме контактирате по пат на маил или преку телефон. Од напред се радувам на Вашиот повик за понатамошниот тек на селекција.

 

 

Срдечен поздрав,                                                                                               Битола, 18.02.2016

Ана Трајаноска

Мотивациско писмо

Мотивациското писмо служи да покаже дека работникот кој се пријавува на огласот е заинтересиран за работното место кое се огласува, односно дека е навистински мотивиран да работи за компанијата на чиј оглас се пријавува. Улогата на писмото е да го издвои потенцијалниот кандидат од останатите кандидати, односно да ја подобри самата пријава односно впечатокот кој ќе го остави кај работодавателот. Исто така, со добро напишано мотивациско писмо, кандидатот ќе ги зголеми своите шанси за покана на интервју, истовремено докажувајќи дека ги прати трендовите за пријавување на работа во Европа, а со тоа докажува дека и на работното место ќе се однесува одговорно и поинаку од вообичаените стандарди во Македонија.

Оснона цел на писмото е да послужи како вовед во пријавата за работното место, односно во самата пријава и биографија, кои треба да бидат составен дел на маилот кој се праќа на работодавачот. Краток преглед на писмото (мора да ги содржи овие елементи):

– Во првиот параграф обавезно е претставување на кандидатот, односно како дознал ѕа огласот, преку кој медиум (пожелно преку сајтот на компанијата за чие работно место се пријавува) чул за отвореното работно место. Мора исто така да се наведе позицијата за која се пријавува, со оглед на тоа дека обично компаниите распишуваат огласи за повеќе работни места истовремено.

– Во вториот пасус, вообичаено е кандидатот да се претстави, односно да наведе каде работи, кои се неговите задолженија и како гледа на својата кариера. Може да се наведе и нешто за компанијата за која се пријавува, што го заинтересирало да се пријави.

– Во третиот параграф треба да се наведе целокупното работно искуство кое не е наведено во биографијата, а е потребно да се нагласи за работното место во огласот. Сите знаења и вештини што ги поседува кандидатот мораат да бидат посочени во овој дел од писмото. Квалификациите кои ги поседува кандидатот овде можат да бидат малку пошироко објаснети, а не само да се просто наброени како во биографијата.

– Во последниот параграф мора да се остават контакт податоци и пренесат срдечни поздрави и очекување за поскоро видување, односно за закажување на интервју.