МОТИВАЦИОННО ПИСМО – БГ

Мотивационното писмо е административен документ, който подаваме при кандидатстване за стипендия или за работа. В известен смисъл изпълнява функциите на молбата и е нова практика за България. Можем да го наречем „молба, придру-жена с мотивация”.

Мотивационното писмо има нетрадиционна структура и особености, които трябва да се спазват. Те са следните :
– Личните данни: трите имена, адрес и телефон за връзка се изписват в горния десен ъгъл на документа.
– Длъжността на работодателя и адресът на фирмата се изписват последователно в лявата част на документа под личните данни, както е посочено в образеца. Над длъжността се изписва с главна буква предлогът До.

Обръщението се изписва в лявата част на документа под длъжността и адреса на работодателя. След обръщението се поставя запетая. Длъжността в адреса и обръщението се пишат с главна буква.

– Основният текст започва на нов ред с главна буква. Учтивата форма на местоименията Вие, Вас, Ви, Ваш се пише с главна буква.

– Населеното място и датата се изписват едно под друго в долния ляв ъгъл на документа.

Подписът се поставя в дясната част срещу датата. Ако обръщението започва с формулата за учтивост „Уважаеми”, преди подписа се изписва „С уважение”.
– Накрая се изброяват приложените документи. (CV)